زاراوەسازی terminology


١. زاراوەسازی، بەشی یەکەم، پێشەکی، دیاکۆ هاشمی
٢. زاراوەسازی، بەشی دووەم، ئاوەڵواتا، دیاکۆ هاشمی
٣. زاراوەسازی، بەشی سێیەم، وەرگرتن یا کورداندن، دیاکۆ هاشمی
٤. زاراوەسازی، بەشی چوارەم، وەرگێڕان، دیاکۆ هاشمی
٥. زاراوەسازی، بەشی پێنجەم، داتاشین، دیاکۆ هاشمی
٦. زاراوەسازی، بەشی شەشەم، داڕشتن، دیاکۆ هاشمی
٧. زاراوەسازی، بەشی حەوتەم، لێکدان، دیاکۆ هاشمی
٨. زاراوەسازی، بەشی هەشتەم، کۆتایی، پێوانە، دیاکۆ هاشمی